12 . 1 . 17 - Gina & Glenn - Photo Booth - EliteSound