10 . 21 . 17 - Stephanie & Thomas - Photo Booth - EliteSound